OGIBiz Website

Main Description
2819752
 
Menu
2819753
Banner
2868179
Main Description
2868180
Όροι και προϋποθέσεις
 
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ("Συμφωνία") καθορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση από εσάς του ιστότοπου inoxdimas.gr/el/ ("Ιστότοπος" ή "Υπηρεσία") και οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών (συλλογικά,
"Υπηρεσίες"). Η παρούσα Συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική μεταξύ εσάς ("Χρήστης",
"εσείς" ή "σας") και του διαχειριστή του παρόντος δικτυακού τόπου ("Διαχειριστής", "εμείς", "εμάς" ή "μας"). Εάν συνάπτετε την παρούσα συμφωνία εκ μέρους μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα στην παρούσα συμφωνία, οπότε οι όροι "Χρήστης", "εσείς" ή "σας" θα αναφέρονται στην εν λόγω οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχθείτε την παρούσα συμφωνία και δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα Συμφωνία αποτελεί σύμβαση μεταξύ εσάς και του Διαχειριστή, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν υπογράφεται φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς. Η παρούσα πολιτική όρων και προϋποθέσεων δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της γεννήτριας όρων και προϋποθέσεων στη διεύθυνση https://www.websitepolicies.com/terms-and-conditions-generator.
 
Σύνδεσμοι σε άλλους πόρους
 
Παρόλο που ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες ενδέχεται να παραπέμπουν σε άλλους πόρους (όπως ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σύνδεση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ατόμων ή το περιεχόμενο των πόρων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τους λοιπούς όρους χρήσης οποιουδήποτε πόρου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω συνδέσμου στην Ιστοσελίδα. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους πόρους εκτός του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.
 
Απαγορευμένες χρήσεις
 
Εκτός από άλλους όρους που ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο: (γ) για να παραβιάσετε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις, (δ) για να παραβιάσετε ή να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων- (ε) για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε, να προσβάλλετε, να βλάψετε, να δυσφημίσετε, να συκοφαντήσετε, να υποτιμήσετε, να εκφοβίσετε ή να κάνετε διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία, (στ) την υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών- (ζ) τη μεταφόρτωση ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου, (η) για spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl ή scrape- (θ) για οποιονδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό- ή (ι) για να παρέμβετε ή να παρακάμψετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων μερών ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.
 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 
"Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας" σημαίνει όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα που απονέμονται από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή την καθαρή θέση σε ή σε σχέση με οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, υπεραξία και δικαίωμα αγωγής για μεταβίβαση, δικαιώματα σε εφευρέσεις, δικαιώματα χρήσης και όλα τα άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση, είτε είναι καταχωρισμένα είτε όχι, και συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και των δικαιωμάτων υποβολής αίτησης και χορήγησης, των δικαιωμάτων διεκδίκησης προτεραιότητας από τα δικαιώματα αυτά και όλων των παρόμοιων ή ισοδύναμων δικαιωμάτων ή μορφών προστασίας και κάθε άλλου αποτελέσματος πνευματικής δραστηριότητας που υφίστανται ή θα υφίστανται τώρα ή στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταβιβάζει σε εσάς οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στον Διαχειριστή ή σε τρίτους και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα επί της ιδιοκτησίας αυτής θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στον Διαχειριστή. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα γραφικά και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες, είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθειμένα εμπορικά σήματα του Διαχειριστή ή των δικαιοπαρόχων του. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων μερών. Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια αναπαραγωγής ή άλλης χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος του Διαχειριστή ή τρίτων μερών.
 
Περιορισμός της ευθύνης
 
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής, οι θυγατρικές του, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική, καλυπτική ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση περιεχομένου, αντίκτυπο στην επιχείρηση, διακοπή εργασιών, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών), ανεξάρτητα από την αιτία, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της σύμβασης, της αδικοπραξίας, της εγγύησης, της παράβασης των νόμιμων υποχρεώσεων, της αμέλειας ή άλλως πως, ακόμη και αν το υπόχρεο μέρος έχει ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να προβλέψει τέτοιες ζημίες. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η συνολική ευθύνη του Διαχειριστή και των θυγατρικών του, των στελεχών, των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων, των προμηθευτών και των δικαιοπαρόχων του σχετικά με τις υπηρεσίες θα περιορίζεται σε ποσό όχι μεγαλύτερο από ένα δολάριο ή από τα ποσά που πραγματικά καταβλήθηκαν σε μετρητά από εσάς στον Διαχειριστή για την προηγούμενη περίοδο ενός μηνός πριν από το πρώτο γεγονός ή συμβάν που προκάλεσε την εν λόγω ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ισχύουν επίσης εάν το παρόν ένδικο βοήθημα δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή δεν εκπληρώνει τον ουσιαστικό του σκοπό.
 
Αποζημίωση
 
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τον Διαχειριστή και τις θυγατρικές του, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους προμηθευτές και τους δικαιοπάροχους από και έναντι οποιασδήποτε ευθύνης, απώλειας, ζημίας ή κόστους, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν σε σχέση με ή που προκύπτουν από οποιουσδήποτε ισχυρισμούς, αξιώσεις, ενέργειες, διαφωνίες ή απαιτήσεις τρίτων που προβάλλονται εναντίον οποιουδήποτε από αυτούς ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με το Περιεχόμενο σας, τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς ή οποιοδήποτε εκούσιο παράπτωμα εκ μέρους σας.
 
Διαχωρισιμότητα
 
Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκηθούν και ισχύουν και δεσμεύουν μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους και προορίζονται να περιοριστούν στο βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να μην καθιστούν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή από αρμόδιο δικαστήριο, πρόθεση των μερών είναι ότι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής θα αποτελούν τη συμφωνία τους όσον αφορά το αντικείμενο της παρούσας και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
 
Επίλυση διαφορών
 
Η διαμόρφωση, ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και οι διαφορές που προκύπτουν από αυτήν διέπονται από το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες της περί σύγκρουσης ή επιλογής δικαίου και, στο βαθμό που είναι εφαρμοστέοι, από το δίκαιο της Ελλάδας. Αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπος εκδίκασης των αγωγών που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας θα είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Ελλάδα, και με το παρόν υποτάσσεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα σε δίκη με σώμα ενόρκων σε οποιαδήποτε διαδικασία που προκύπτει ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Συμφωνία.
 
Αλλαγές και τροποποιήσεις
 
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους της σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Όταν το κάνουμε, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώσουμε. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε με άλλους τρόπους κατά την κρίση μας, όπως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει.
 
Μια επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης Συμφωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Συμφωνίας (ή άλλης πράξης που θα καθοριστεί εκείνη τη στιγμή) θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας στις εν λόγω αλλαγές.
 
Αποδοχή των παρόντων όρων
 
Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες.
 
Επικοινωνία μαζί μας
 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία,
σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:
Contact Us
2868181

Footer
2819782